Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ภาคนิพนธ์เรื่อง ความรู้และทักษะการสื่อสารในการใช้ยาสมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี..
   ปิยรัตน์ สมศักดิ์, มัชนาพร ถนอมนวล / 2563
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0064 ป621ค 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบ..
   กัญญารัตน์ วันเพ็ง, พนิดา พรหมพงษ์ / 2563
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0081 ก383ค 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของข้าราชการทหาร ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี..
   ธันยพร วิเชียรสาร / 2564
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0063 ธ472ป 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพ..
   ศุภาพิชญ์ ช้องกำ / 2564
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0084 ศ737ป 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี..
   สุพรรณี จิตตวิสุทธิกุล / 2562
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0052 ส828ป 
ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย..
   สิริรัตน์ จันทรมะโน, เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาในนักศึกษาที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี..
   สิริวรรณ สว่างอารมณ์, นราทร ภูมิมา / 2562
   วิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
จ 571 ส731ก 
รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการกับโรคระบาดอย่างมีส่วมร่วมของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี..
   ปาจรีย์ อารีย์รบ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
วิธีการตรวจเลือดแบบใหม่ อาจช่วยตรวจค้นหาโรคมะเร็งที่มีคนเป็นกันมาก 8 ชนิดแต่เนิ่นๆ..
   เดวิด เอช. วาสเซอร์แมน / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
วิสัยทัศน์ไทยในสังคมโลก
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"" 
วุ้นเส้นสดอันตรายจากสารฟอกขาว
   พลาวัตร พุทธรักษ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์
   บัฟเฟตต์, แมรี / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
"" 
สถานการณ์นโยบายไม่กินหวานในโรงเรียน ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์..
   เริงสิทธิ์ นามวิชัยศิริกุล / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์
   ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
RM666.H33 .ศ46 
สังคม วัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ
   กฎชนก สุขสถิตย์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
HC441 .ก13 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 31
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
AE90.T5 ส678 
สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ: จากปรัชญาสู่ปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม่..
   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ประชาธิป กะทา / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
หลอดเลือดหัวใจตีบ : ทำบายพาสหรือทำบอลลูนดีกว่ากัน
   สันต์ ใจยอดศิลป์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
อาเซียนรู้ไว้ได้เปรียบแน่
   สุรินทร์ พิศสุวรรณ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS521 .ส47 
อาเซียนศึกษา
   ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และกาญจนี ละอองศรี / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [351]   [แสดง 20/7017 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.