Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS568 ป352 
ประสบการณ์ดารคืนสู่สุขภาวะ [Recovery] ของผู้ป่วยโรคจิตเภทไทย..
   สมรัก ชูวานิชวงศ์...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย:การศึกษาไปข้างหน้า..
   ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประสิทธิผลของการนวดประคบเต้านมด้วยสมุนไพรตำรับแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรปริมาณการหลั่งน้ำนมของมารดาหลังคลอด..
   ชนิตา กิตติวีราพัชร์...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประสิทธิภาพของการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบต่อสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี..
   วิยดา ล้อมทอง / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ประเภทของศิลปะ
   จรูญ โกมุทรัตนานนท์ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
N005 จ472ป 
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2..
   กมลพร สิริคุตจตุพร...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางกายในหญิงข้อเข่าเสื่อม..
   อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายสำเร็จ ในเขตเมืองจังหวัดลำปาง ด้วยการสืบค้นหลังเสียชีวิต ตุลาคม 2553-กันยายน 2556..
   ศศิธร กมลวรรณ, รุ่งระวี แก้วดี / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลของความหนักของการปั่นจักรยานที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน..
   ^อมร กิมหงวน / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลของยาสีฟันลดอาการเสียวฟันต่อค่าแรงยึดติดแบบเฉือนระหว่างเนื้อฟันกับเรซินคอมโพสิต..
   จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
พลังงานลม พึ่งพาได้แค่ไหน? - WIND POWER : Is It Rellable?
   ไพป์. จิม / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
"" 
พลังงานแสงอาทิตย์ : พลังงานฟรีจริงหรือ? Solar Power : Energy for Free?
   ไพม์. จิม / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
"" 
พิษจากแมงกะพรุน พิษจากแมงมุมกัด
   โกวิท คัมภีรภาพ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ความรู้และทักษะการสื่อสารในการใช้ยาสมุนไพรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี..
   ปิยรัตน์ สมศักดิ์, มัชนาพร ถนอมนวล / 2563
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0064 ป621ค 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบ..
   กัญญารัตน์ วันเพ็ง, พนิดา พรหมพงษ์ / 2563
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0081 ก383ค 
ภาคนิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี..
   สุพรรณี จิตตวิสุทธิกุล / 2562
   หนังสือ ที่ ภาคนิพนธ์(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ภพ 0052 ส828ป 
ภูมิปัญญาการรักษาโรคมะเร็งของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้าน 4 ราย..
   สิริรัตน์ จันทรมะโน, เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาในนักศึกษาที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี..
   สิริวรรณ สว่างอารมณ์, นราทร ภูมิมา / 2562
   วิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
จ 571 ส731ก 
รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการกับโรคระบาดอย่างมีส่วมร่วมของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี..
   ปาจรีย์ อารีย์รบ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [341]   [แสดง 20/6802 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.