Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลทั่วไป
 
ความเป็นมาของวิทยาลัย
.ศ. ๒๕๓๖ ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี มีดำริให้จัดตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และผ่านมติ ครม. ปีพ.ศ.๒๕๓๖  โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง          ด้านตะวันตก นับเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร แห่งที่ ๗ ของประเทศ เริ่มก่อสร้างที่ศูนย์ราชการ      แห่งที่ ๒ ที่ หมู่ ๔ บ้านโพธิ์เขียว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในเนื้อที่ ๖๐ ไร่ โดยวางศิลาฤกษ์ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ มีขอบเขตพื้นที่ ทิศเหนือจรดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้จรดชุมชนโพธิ์เขียว ทิศตะวันออกจรดถนนสายดินเหนียว - เสาธง ทิศตะวันตก จรดที่นาส่วนบุคคล ประกอบด้วยอาคารหลัก ได้แก่ อาคารอำนวยการ อาคารทันตกรรม อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ      โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพัก และต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๒๔.๕ ล้านบาท สร้างหอพักนักศึกษา ขนาด ๒๐๐ คน
           พ.. ๒๕๔๒ การก่อสร้างแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ จึงเริ่มเปิดดำเนินการโดยมีการอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวชสาธิต เจ้าหน้าที่เวชสถิติ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและสาธารณสุขมูลฐานโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนกในเดือน มิถุนายน ๒๕๔๒ วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องภาคพิเศษแก่บุคลากรสาธารณสุขใน ๑๘ จังหวัดภาคกลาง จึงนับว่าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒
               พ.. ๒๕๔๓  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๑     ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน ๔0 คน
            พศ. ๒๕๔๕  เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ ๑    ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน ๒๐ คน
                .. ๒๕๔๗  เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ ๑ ในเดือนมิถุนายน รับนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน ๓๖ คน
            พ.. ๒๕๕๐  พัฒนาหลักสูตร เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม)
  พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยได้ร่วมจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาทันตสาธารณสุข เพื่อรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและตอบสนองต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ
  
วัตถุประสงค์
  1. ผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีศักยภาพในการให้บริการทางสุขภาพครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน         การส่งเสริม การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน
  2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตอบสนองความต้องการของระบบบริการและสังคม
  3. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการจัดบริการทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
  5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 
ตราวิทยาลัย  
  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี          ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย เป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๗/๗๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ และมีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๘/๖๘๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๒ โดยมีตราพระราชทาน พระนามย่อ สธ    อยู่เหนือชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ดังนั้น วิทยาลัยจึงใช้ตราสัญลักษณ์นี้ตลอดมาและ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
 
          สีประจำวิทยาลัย   
สีม่วง – สีเหลือง
สีม่วง หมายถึง สีประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
        รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
          สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 
 ดอกไม้ประจำวิทยาลัย 
คือ ดอกตะแบก สื่อถึงความสามัคคี ความมั่นคงแข็งแรง สามารถเป็นที่พึ่งได้
ที่ตั้งวิทยาลัย
77 หมู่ 4 บ้านโพธิ์เขียว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทรศัพท์ 035 454 - 050 โทรสาร 035 454 - 049  เว็ปไซต์ www.phcsuphan.ac.th
 
ปรัชญา
ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ
ในหมู่มนุษย์ผู้ประเสริฐสุด คือ ผู้ที่ฝึกแล้ว
 
ปณิธาน
วิทยาลัยฯของชุมชน  ฝึกฝนวิชาการ  พร้อมสานคุณธรรม  เป็นผู้นำด้านสุขภาพ
 
เอกลักษณ์วิทยาลัยของวิทยาลัยการสาธารณสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
สร้างคนจากชุมชน เข้าถึงชุมชน  เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
 
อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยการสาธารณสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตและผู้สำเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” หมายถึง การบริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริงโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก
 
 
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.