Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติและระเบียบการยืม

ข้อปฏิบัติและระเบียบ

การยืมทรัพยากรสารนิเทศ

 

   
                 1.
ผู้ยืมต้องมายืมหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง และให้นำบัตรนักศึกษามาแสดงต่อบรรณารักษ์หรือ
เจ้าหน้าที่ด้วย

        2. ห้ามใช้บัตรผู้อื่นมายืมแทนเป็นอันขาด

        3. สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรได้จำนวนที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น

 

        4. กรณีที่ส่งคืนเกินกำหนด สมาชิกต้องชำระค่าปรับ วันละ 3 บาท / 1 เล่ม / 1 วัน

        5. หากทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด สมาชิกต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบโดยเร็วและต้องเป็นผู้ชำระค่าปรับเท่าราคาหนังสือที่สูญหาย หรือชำรุดเกินกว่าจะซ่อมแซม  หรือซื้อเล่มใหม่มาใช้คืน
        6. บุคคลภายนอก ที่ต้องการจะยืมหนังสือ จะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นสมควรมาเป็นบัตรในการยืมหนังสือ   
 

                      

<span lang="TH" style="color: black; font-family: kodchiangupc; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: browalliaupc-bolditalic;" "angsana="" new";="" angsana="" th;"="" en-us;=""> 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.