Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ วารสารฯลฯ ที่รับเข้าห้องสมุดเดือนธันวาคม 2561

รายการวารสาร จุลสาร และอื่นๆ ที่ได้รับ ประจำเดือนธันวาคม 2561
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน หน่วยงานที่จัดส่ง จำนวนเล่ม วันที่รับ
1 หมอชาวบ้าน 40 476 12/2561 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 1 6/12/2561
2 ชีวจิต 21 484 12/2561 - 1 6/12/2561
3 อ.ส.ท. 59 5 12/2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 6/12/2561
4 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 2 04/12/2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 1 11/12/2561
5 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 1 01/06/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 1 11/12/2561
6 จดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับประชาชน - - - กระทรวงวัฒนธรรม 6 11/12/2561
7 Pacific Rim International 23 1 01/03/2561 สภาการพยาบาล 1 18/12/2561
8 สานพลัง 11 100
12/2561
 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 18/12/2561
9 ชีวจิต 21 16 12/2561 - 1 18/12/2561
10 a day 19 220 12/2561 - 1 18/12/2561
11 จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา 39 2 12/2561-01/2562 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 25/12/2561
12 วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 1 1 01-06/2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 1 25/12/2561
13 จดหมายข่าวทันตะ มอนอ 6 36 11/2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2 25/12/2561
14 วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ 5 3 09-12/2561 เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ 1 25/12/2561
15 สารคดี 34 406 12/2561 - 1 28/12/2561

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.