Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ วารสารฯลฯ ที่รับเข้าห้องสมุดเดือนมกราคม 2562

รายการหนังสือ วารสาร จุลสาร และอื่นๆ ที่ได้รับ ประจำเดือนมกราคม 2562
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน หน่วยงานที่จัดส่ง จำนวนเล่ม วันที่รับ
1 หมอชาวบ้าน 40 478 ม.ค.62 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 1 2 ม.ค. 62
 
2
 
ชีวจิต 21 486 ม.ค.62 - 1 2 ม.ค. 62
3 "วิวัฒนาการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตสุขภาพที่ 5" - - - สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 1 3 ม.ค. 62
4 ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ - - - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 3 ม.ค. 62
5 สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง - - - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 4 ม.ค. 62
6 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 39 3 ก.ย. - ธ.ค. 61 คณะทันตแพทยศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 4 ม.ค. 62
7 วารสารสภาการพยาบาล 33 4 ต.ค. - ธ.ค. 61 สภาการพยาบาล 1 4 ม.ค. 62
8 ปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 28 เรื่อง "การพัฒนาสุขภาว้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" - - - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
8 ม.ค. 62
 
9 วารสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 20 41 ม.ค. - มิ.ย. 61 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1 8 ม.ค. 62
10 วารสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 20 42 ม.ค. - มิ.ย. 61 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1 8 ม.ค. 62
11 อนุสาร อสท. 59 6 ม.ค. 62 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 11 ม.ค. 62
12 ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 21 4 ต.ค. - ธ.ค. 61 กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 14 ม.ค. 62
13 หลักการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ - - - - 6 17 ม.ค. 62
14 a day 19 221 ม.ค. 62 - 1 21 ม.ค. 62
15 ชีวจิต 21 487 ม.ค. 62 - 1 21 ม.ค. 62
16 สานพลังปัญญา 11 101 ม.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 24 ม.ค. 62
17 รายงานวิจัย การประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน - - - สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 1 24 ม.ค. 62
18 สารคดี 34 407 ม.ค. 62 - 1 29 ม.ค. 62

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.