Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์หนังสือ วารสารฯลฯ ที่รับเข้าห้องสมุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์หนังสือ วารสารฯลฯ ที่รับเข้าห้องสมุดเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน หน่วยงานที่จัดส่ง จำนวนเล่ม วันที่รับ
1 หมอชาวบ้าน 40 478 ก.พ. 62 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 1 1 ก.พ. 62
2 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 41 4 ต.ค. - ธ.ค. 61 กรมอนามัย 1  1 ก.พ. 62
3 จดหมายข่าว สารสัมพันธ์แก้วกัลยาสิกขาลัย 13 1 ต.ค. - ธ.ค. 61 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 1 ก.พ. 62
4 รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ.2560 - - - สำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 2 1 ก.พ. 62
5 วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10 1 ต.ค. 61 - ม.ค. 62 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2 1 ก.พ. 62
6 ชีวจิต 21 488
ก.พ.-62
- 1 4 ก.พ. 62
7 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 28 3 ก.ย. - ธ.ค. 61 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 1 11 ก.พ. 62
8 วารสารราชาวดี 42 250 - สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 1 11 ก.พ. 62
9 จดหมายข่าว ทันตะ มอนอ 7 37 ม.ค.-62 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 2 11 ก.พ. 62
10 พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย - - - สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 11 ก.พ. 62
11 วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 1 3 ก.ย. - ธ.ค. 60 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 1 14 ก.พ. 62
12 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 16 3 ก.ย. - ธ.ค. 60 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 14 ก.พ. 62
13 จดหมายข่าวสานพลังปัญญา 11 102 ก.พ.-62 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 18 ก.พ. 62
14 ชีวจิต 21 489 ก.พ.-62 - 1 20 ก.พ. 62
15 a day 19 122 ก.พ.-62 - 1 20 ก.พ. 62
16 สารคดี 34 408 ก.พ.-62 - 1 26 ก.พ. 62
17 วารสารสภาการพยาบาล 34 1 ม.ค. - มี.ค. 62 สภาการพยาบาล 1 26 ก.พ. 62
18 จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา 39 3 ก.พ. - มี.ค. 62 สถาบันวิจัยประชากรละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1 26 ก.พ. 62
19 บทความฉบับภาษาไทย การพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทย : รากฐานสำคัญของการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - - - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข 1 26 ก.พ. 62
20 คู่มือการจำแนก อาหาร ขนม นม และเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการสำหรับเด็กอายุ 3-15 ปี (ฉบับปรับปรุง) - - - แผนงานวิจัยนโยบายอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2 26 ก.พ. 62
21 บัญชีรายจ่ายการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557 - - - คณะทำงานโครงการบัญชีรายจ่ายการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557 2 26 ก.พ. 62
22 จดหมายข่าวแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ 6 1,2,3 ก.ย.-62 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2 26 ก.พ. 62

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.