1630 1588 1459 1770 1136 1348 1391 1074 1755 1550 1689 1928 1501 1862 1026 1886 1741 1929 1756 1685 1281 1176 1027 1178 1217 1674 1650 1808 1719 1652 1683 1401 1009 1624 1029 1657 1342 1983 1085 1152 1889 1208 1428 1689 1686 1893 1878 1793 1625 1653 1727 1965 1144 1439 1108 1531 1418 1534 1756 1994 1563 1811 1180 1328 1021 1459 1291 1817 1371 1665 1847 1475 1935 1110 1232 1131 1991 1236 1545 1976 1546 1314 1859 1272 1386 1709 1132 1497 1194 1757 1712 1222 1831 1874 1023 1943 1283 1406 1387 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         main-term paper ภาคนิพนธ์ (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Storeroom ห้องเก็บของ (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดวสส.สุพรรณบุรี

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.