ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 47 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรค การป้องกันและควบคุม
ผลการค้นหา เลขเรียก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย : ปัจจุบันสู่อนาคต
   พรรณพิศ สุวรรณกูล, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร, ชุษณา สวนกระต่าย / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QW806 ก446 
การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม = Dementia ..
   วีรศักดิ์ เมืองไพศาล / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WT155 ก491 
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน : ความสำเร็จที่วัดได้
   เมธี จันท์จารุภรณ์ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC503 ม738ก 
การศึกษากระบวนการบริหารจัดการเพื่องานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุ..
   สิริพร สมชื่อ...และคนอื่นๆ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA20.5 ส731ก 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง : จากแนวคิดสู่กา..
   พานทิพย์ แสงประเสริฐ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QT180 พ612ก 
ชีวเคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ
   ประดิษฐ์ มีสุข / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU4 ป267ช 
ปริทัศน์โลกติดต่อ
   วิชัย โชควิวัฒน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
WC100 ว539ป 
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา
   พรชัย กิ่งวัฒนกุล ... [และคนอื่นๆ] / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WS200 ป525 
พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรคที่พบบ่อย = Basic pathology of common..
   อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QY4 อ193พ 
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการ..
   อรทัย อาจอ่ำ, สมศักดิ์ นัคลาจารย์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HB886 อ324ร 
สารนิพนธ์เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัค..
   กัลยาณี สุทธิ / 2546
   สารนิพนธ์ ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สพ 0047 ก412ก 
สารนิพนธ์เรื่อง การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ..
   ณัชภัค คำนวณฤทธิ์ / 2547
   สารนิพนธ์ ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สพ 0066 ณ261ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/47 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.