Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

รายการหนังสือ วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปีที่ผลิต ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน หน่วยงานที่จัดส่ง จำนวนเล่ม วันที่รับ
รายการหนังสือ วารสาร จุลสาร และอื่นๆ ที่ได้รับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
1 ชีวจิต - 2563 22 522 ก.ค. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 1 2 ก.ค. 63
2 ข่าวสารด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ - 2563 23 2 เม.ย. - มิ.ย. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 10 ก.ค. 63
3 a day - 2563 20 239 ก.ค. บริษัท เดย์ โพเอ็ทส์ จำกัด 1 14 ก.ค. 63
4 สารคดี - 2563 36 424 ก.ค. บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด 1 14 ก.ค. 63
5 อสท. - 2563 60 12 ส.ค. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 14 ก.ค. 63
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รัตนาพร บุญชู, แสงทิพย์ สิงห์ทา 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
7 การรับรู้บทบาทหน้าที่ด้านทันตสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปทุมพร เย็นใจ, สุรีย์มาศ ผาสุก 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
8 ความพึงพอใจในหอพักนักศึกษาหญิง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2562 จุฑารัตน์ พรมกัน, นิธิพร วงษ์วาด, พิชชาภรณ์ เมืองเกตุ 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
9 ความสัมพันธ์ของปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำอุปโภคบริโภคกับการเกิดสภาวะฟันตกกระในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตพื้นที่ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เบญจรัตน์ สุวรรณพยัคฆ์,วรรณรดา ทองแผ่น 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ยุวกานต์ พงษ์เพศ, ศรสวรรค์ บุญเรือง 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
11 ประสิทธิผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของสารไซลิทอลต่อการปรับสมดุลกรด-ด่างในน้ำลายของเด็กวัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นันทวัฒน์ นิลฉ่ำ, ศิวดล น้อยแก้ว, อานันท์ จุลกะทัพพะ 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
12 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 60-90 ปีในตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นิชธาวัลย์ ศรีผ่อง, เมธิณี อุปจักร 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
13 ประสิทธิผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อการปรับสมดุลกรด-เบสในน้ำลาย ชณาทิพย์ ถนอมมิตร, สุวิมล วานิลทิพย์ 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
14 ประสิทธิผลของสารเคมีฟอสโฟเปไทด์ อะมอรืฟัสแคลเซียมฟอสเฟตต่อการป้องกันฟันผุในเด็กวัยเรียน ธีรนุช การป๊อก, สิรามล นิลกำเนิด 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
15 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ ปรางคืทิพย์ อินทฤทธิ์, ภัสราภรณ์ ใจสมัคร 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รมิดา กริชนิกร, สุดารัน์ ป้อมบ้านต้า 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแปรงฟันก่อนนอนของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภานุมาศ พัดสาริกิจ, มาริสา นามอินทร์ 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแปรงสีฟันของกลุ่มประชากรวัยทำงานในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ชนาการต์ แซ่ย่าง, สุกัญญา รักสิงห์ 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
19 ประสิทธิผลของเครื่องกรองน้ำถ่านกระดูกหมูต่อการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบาดาล ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ธนกร เมธีธรรมรส, ภาคภูมิ ทองบุญ 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
20 พฤติกรรมการเคี้ยวหมากฝรั่งกับสุขภาพช่องปากในผู้สุงอายุ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จุฑามาศ ปัญญาทรงจิ, ปัทมา ขันทะชา 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาพันธ์ ทรัพย์พันธุ์, ปรีชญา คำแผลง 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
22 การศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ตามประสบการณ์ความเครียดที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาคลินิกผสมผสาน 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2561 ภัทรา ทวีผล, สมฤทัย บุญรอด 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
23 การเข้าถึงบริการทันตกรรมของแรงงานต่างด้าวในเขตชายแดน อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี สิริกานต์ สมานทอง, สุภาพร สังข์สุภาพร 2563 - - - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 1 14 ก.ค. 63
24 ชีวจิต - 2563 22 523 ก.ค. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 1 23 ก.ค. 63

 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.