Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

รายการหนังสือ วารสารและอื่นๆ ที่ได้รับ ประจำเดือนมีนาคม 2567
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน ปีที่ผลิต หน่วยงานที่จัดส่ง จำนวนเล่ม วันที่รับ
1 จดหมายข่าว โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - 38 1 ม.ค. 2567 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 7 มี.ค. 2567
2 สารคดี - - 468 มี.ค. 2567 บริษัทวิริยะธุรกิจ 1 18 มี.ค. 2567
3 ชีวจิต - 25 591 มี.ค. 2567 บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ 1 18 มี.ค. 2567
4 อนุสาร อสท. - 64 8 มี.ค. 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 18 มี.ค. 2567
5 หมอชาวบ้าน - 45 539 มี.ค. 2567 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 1 18 มี.ค. 2567
6 วารสารประกันสังคม - - 1 - 2567 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 1 31 มี.ค. 2567
7 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม - 46 4 ต.ค. - ธ.ค. 2566 กรมอนามัย 1 31 มี.ค. 2567

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.