1023 1878 1981 1168 1564 1584 1573 1821 1268 1833 1950 1873 1660 1895 1368 1653 1694 1908 1150 1052 1682 1422 1545 1036 1920 1780 1490 1166 1510 1358 1362 1269 1541 1729 1253 1406 1418 1189 1070 1776 1095 1860 1207 1735 1087 1596 1103 1505 1042 1336 1015 1230 1570 1396 1645 1631 1728 1326 1518 1653 1153 1054 1114 1903 1794 1453 1981 1242 1102 1191 1811 1489 1314 1475 1877 1437 1377 1287 1051 1648 1428 1654 1784 1960 1534 1635 1974 1885 1940 1118 1487 1846 1047 1355 1322 1945 1104 1159 1493 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

                             รายการหนังสือ วารสารและอื่นๆ ที่ได้รับ ประจำเดือนเมษายน 2567
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/ผู้วิจัย ปีที่ ฉบับที่ ประจำเดือน ปีที่ผลิต หน่วยงานที่จัดส่ง จำนวนเล่ม วันที่รับ
1 พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย - - - - 2567 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 1 10 เม.ย.67
2 Stoklosa and Ansel's pharmaceutical calculations Shelly J. Stockton - - - 2022 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 2 10 เม.ย.67
3 A PRACTICAL GUIDE TO CONTEMPORARY PHARMACY PRACTICE AND COMPOUNDING Lester Elder, Deborah - - - 2018 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 3 10 เม.ย.67
4 Health informatics : practical guide Hoyt, Robert E., Hersh, William R. - - - 2018 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 2 10 เม.ย.67
5 สารคดี - - 469 เม.ย. 2567 บริษัทวิริยะธุรกิจ 1 19 เม.ย. 67
6 ชีวจิต - 25 592 เม.ย. 2567 บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ 1 19 เม.ย. 67
7 อนุสาร อสท. - 64 9 เม.ย. 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 19 เม.ย. 67
8 หมอชาวบ้าน - 45 540 เม.ย. 2567 สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 1 19 เม.ย. 67
9 จุลสาร สมศ. - 24 2 ม.ค. - มี.ค. 2567 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 1 23 เม.ย. 67
10 วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช - 3 2 ก.ค. - ธ.ค. 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 2 23 เม.ย. 67
11 รายงานประจำปีสถาบันพระบรมราชชนก 2566 - - - - 2566 สถาบันพระบรมราชชนก 5 23 เม.ย. 67
12 วารสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย - 30 2 เม.ย. - มิ.ย. 2567 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 1 25 เม.ย.67

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.