Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สิทธิการยืม-คืน หนังสือ

                  สิทธิในการยืม - คืน หนังสือ

 
    1. นักศึกษา  ยืมได้จำนวน  5   เล่ม กำหนดส่งคืน   7   วัน

    2. อาจารย์   ยืมได้จำนวน  10  เล่ม   กำหนดส่งคืน  30 วัน

    3. เจ้าหน้าที่  ยืมได้จำนวน  5  เล่ม กำหนดส่งคืน  10  วัน


 ** วารสาร หนังสือพิมพ์รายวันฉบับปัจจุบัน หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง หรือหนังสือที่ระบุห้ามยืม อนุญาตให้ยืมออกไปถ่ายเอกสารได้เท่านั้น

                                     

 


                                             ห้องสมุดคือคลังปัญญา สร้างและนำพาสู่ความสำเร็จ
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.