Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สถานที่ตั้ง


 

ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
 
                    ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 1 เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ
            เช่น หนังสือทางการแพทย์ และ การพยาบาล  รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร
           และสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงโสตทัศนวัสดุ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา 
           และบุคลากรของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้น
          ให้ผู้ใช้บริการ สามารถศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ตรงตามความ
         ต้องการ  และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.