Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

   1.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 

 

   2.  วางสิ่งของ กระเป๋า แฟ้ม และหนังสือต่างๆ ที่ไม่ใช่ของ

ห้องสมุด ไว้บนชั้นวางที่จัดเตรียมไว้ให้

 

   3.  หนังสือที่อ่านแล้ว ให้วางไว้บนรถเข็นที่จัดไว้ให้

 

   4.  ห้ามนำอาหาร ขนม ขวดน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ เข้ามาภายในห้องสมุด

 

   5.  วารสารและหนังสือพิมพ์ หลังอ่านแล้วเก็บที่เดิม

   6.  ห้ามนำหนังสือ สิ่งพิมพ์ทุกชนิดออกจากห้องสมุด ก่อนได้รับอนุญาติ หรือยืมออกอย่างถูกต้อง

 

   7.  ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในหนังสือและสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

   8.  ห้ามตัด พับ ฉีกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

 

   9.  ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้ามาในห้องสมุด

  10.  เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือแล้ว เลื่อนเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะ

 

  11.  ไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือปฏิบัติตน ให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น

  12.  ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

 

  13.  ห้ามสูบบุหรี่

  14.  ไม่หลับหรือนอนในห้องสมุด

  15.  ห้ามทิ้งขยะหรือทำการใดๆ ที่ทำให้ห้องสมุดสกปรก

  16.  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาภายในห้องสมุด

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
           

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.