Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บริการของห้องสมุด

    1. บริการยืม – คืน

      2. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

      3. บริการสืบค้นข้อมูลทาง  Internet

      4. บริการหนังสือตำราวิชาการไทย - อังกฤษ  หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย นวนิยาย  เรื่องสั้น หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสาร ฯลฯ

      5. บริการสื่อโสตทัศน์ CD/VCD/Tape Cassette/หูฟัง/ปลั๊กไฟ

      6. บริการ WIRELESS LAN

      7. บริการ  E-BOOK

      8. บริการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS

      9. บริการ ห้องสมุดสื่อ

     10. บริการหนังสือจอง

     11. บริการแนะนำหนังสือใหม่
    12. บริการประชาสัมพันธ์โดยการจัดบอร์ดหน้าห้องสมุดเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ
    13. บริการ Print งาน


                                     
                                                  
              
     
                                                                                                       
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.