Library Management ULibM v.6
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Under the microscope : Heart How the blood gets around the body V.1
   Richard Walker / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QP37 U53 V.1 
Under the microscope : Making Life How we reproduce and grow V.4
   aRichard Walker / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QP37 U53 V.4 
Under the microscope : Muscles How we move and exercise V.7
   Richard Walker / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QP37 U53 V.7 
Under the microscope : Senses How we connect with the world V.6
   Francesca Baines / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QP37 U53 V.6 
Under the microscope : Skeleton Our bodys framework V.2
   Jinny Johnson / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QP37 U53 V.2 
กระท่อม : สมุนไพรหรือยาเสพติด
   ดวงแก้ว ปัญญาภู...[และคนอื่นๆ] / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้แบบจำลองการโน้มน้าวใจ..
   กุลนันทน์ พุ่มไม้, ปิยะนารถ จาติเกตุ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
กลยุทธ์...การสอนคิดเปรียบเทียบ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี..
   ภักศจีภรณ์ ขันทอง...[และคนอื่นๆ] / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคผิวหนังอักเสบ
   ^นทพร ชัยพิชิต / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม..
   ยมนา ชนะนิล, พรชัย จูลเมตต์ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างยั่งยืน..
   ชูชัย ศรชำนิ / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การพัฒนารูปแบบการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในคลีนิกทันตกรรม,การศึกษา 4 ครั้ง ระหว่าง พ.ศ. 2551-2557..
   นนทินี ตั้งเจริญดี / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การพัฒนารูปแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในบริบทชุมชน..
   สมคิด สันวิจิตร...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล..
   จารุภา สุพรรณสถิตย์, แสงอรุณ อิสระมาลัย / 2561
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การรักษาผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบรุนแรง
   สรศักดิ์ โล่จินดารัตน์ / 2559
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การวิเคราะห์สถานการณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในเขตพื้นที่อีสานใต้ ประเทศไทย..
   กุลธิดา กุลประฑีปัญญา...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การศึกษาภูมิปัญญาของการนวดรักษาอัมพฤกษ์ - อัมพาต : กรณีศึกษาแม่จันลี เปลี่ยนเอก..
   ราตรี พระนคร, เจน พระนคร / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย : การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ..
   อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว...[และคนอื่นๆ] / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลในตำรับอาหารคาว (Recipe) ในอดีตและปัจจุบัน..
   สังวาล ศิริมังคลากุล / 2560
    เป็นบทความวารสาร
"" 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [351]   [แสดง 20/7017 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.